Hur vi mäter vårt koldioxidavtryck

Ambius anlitade Deloitte för att mäta Ambius klimatpåverkan i våra verksamheter i Europa, Nordamerika och Sydafrika under 2010. Genom att använda internationellt överenskomna protokoll (ISO 14.064-1: 2006 och World Resources Institute Greenhouse Gas Protocol (reviderad) - WRIGHG), mätte vi alla våra Tillämpningsområden 1 (direkt, t.ex. drivmedel och naturgas) och Tillämpningsområden 2 (indirekt, t.ex. el från nätet) utsläppen av växthusgaser, tillsammans med utsläppen av växthusgaser i samband med vår avfallshantering, pappersförbrukning samt flygresandet.

Carbon footprint metodik

Företagen rapporterar utsläppen av växthusgaser från källor som de äger eller kontrollerar som:

Tillämpningsområde 1

Dessa direkta utsläpp av växthusgaser är huvudsakligen ett resultat av följande typer av verksamhet som bedrivs av företaget.

 • Produktionen av el, värme eller ånga. Dessa utsläpp kommer från förbränning av bränslen i stationära källor, t.ex. pannor, ugnar, turbiner.
 • Transport av anställda och avfall. Dessa utsläpp kommer från förbränning av bränslen i företagsägda /kontrollerade transportkällor (t.ex. lastbilar, tåg, fartyg, flygplan, bussar och bilar).

Tillämpningsområde 2

Indirekta utsläpp som genereras som en direkt följd av verksamheten.

 • Utsläpp från produktion av köpt el som förbrukas i ägd eller kontrollerad utrustning eller verksamhet.
 • Transportverksamhet:
  - Anställdas affärsresor i icke företagsägda fordon.
  - Anställdas pendling till och från arbetet (tillval).
  - Transport av avfall i icke företagsägda fordon.
 • Utvinning, produktion och transport av bränslen som förbrukas i produktionen av el för kontorstjänster.

Tillämpningsområde 3

Andra indirekta utsläpp som är "en följd av företagets verksamhet, men förekommer från källor som inte ägs eller kontrolleras av företaget". Detta är valfritt, våra utsläpp i tillämpningsområde 3 skulle det finnas utrymme för i område 1 eller 2 som generatorer av utsläppen. Ambius har dock valt att inkludera följande i sin koldioxidutsläppanalys:

 • Utsläppen av växthusgaser i samband med bortskaffande av avfall som genereras i verksamheten.
 • Upphandling av papper för internt och externt bruk.
 • Affärsflygresor.

Beräkning av utsläpp

Mätning av koldioxidavtryck skall täcka sex gaser om är upptagna i Kyotoprotokollet: CO2, SF6, CH4, N2O, HFC och PFC och utsläpp ska beräknas för en period på ett år (perioden skall tydligt anges). Växthuseffekten för varje gas kommer att konverteras till CO2e (koldioxidekvivalenter).

Ambius

Varför Ambius?

Läs mer om Ambius och om vad vi kan göra för din verksamhet

Varför växter?

Läs mer om hur växter kan öka välbefinnandet på ditt företag

Varför Premium Scenting?

Läs mer om hur du kan öka försäljningen med doftmarknadsföring